Асистент вчителя та його роль в процесі навчання

Асистент вчителя та його роль в процесі навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі.

Посада асистента вчителя сьогодні в класах з інклюзивним навчанням є вкрай важливою, адже дитина з особливими освітніми потребами, яка навчається за інклюзивною формою, потребує його допомоги в процесі навчання і не тільки.  Тому  дуже важливо при призначенні асистента вчителя  враховувати психологічні особливості сприйняття цієї людини дитиною, адже вона повинна щодня спілкуватися з асистентом вчителя, і несприйняття його особистості учнем може призвести до факту виникнення небажання дитини відвідувати навчальні заняття, нанести психологічну травму як дитині, так і педагогу.

Існує ряд чинників, які впливають на рівень виконання обов’язків асистентом вчителя:

— наявність і детальне вивчення посадової інструкції;

-особистість учителя, з яким він працює, усвідомлення і чіткий розподіл ролей між педагогом та асистентом;

— рівень довіри й комфорту в стосунках «учитель – асистент», «асистент – учень»;

— рівень навичок і професійного досвіду;

-стосунки з учнями класу.

Посадові обов’язки асистента вчителя поділяють на дві групи:

1. Організаційні, що пов’язані з безпосередньою допомогою учневі, адаптуванням навчального матеріалу та веденням документації;

2. Навчально-розвивальні: сприяння вияву й розкриттю здібностей, талантів та обдарувань учня.

Яким повинен бути успішний асистент учителя?

Компетентності асистента вчителя можна поділити на кілька груп. До них належать знання і навички, якими він повинен володіти, а також ряд особистісних якостей, які слід розвивати.

Зокрема, до переліку законодавчо-теоретичної бази знань асистента вчителя належать:

— основи законодавства України про освіту;

— міжнародні документи про права людини й дитини;

— державні стандарти освіти;

— індивідуальні аспекти розвитку дітей з особливими освітніми потребами;

— норми й правила ведення документації.

Важливими є і практичні навички, які повинен опанувати асистент учителя:

— застосування професійних знань у діяльності;

-здійснення педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

-вміння налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами освітнього процесу.

До особистісних якостей успішного асистента вчителя можна також віднести:

— комунікативні та організаційні здібності;

— здатність співпереживати;

— ціннісні орієнтації.

Діяльність асистента вчителя не припиняється і в умовах використання технологій дистанційного навчання!

В умовах дистанційного навчання учнів асистент учителя:

— організовує спільно з учителем/ями освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання;

— забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних представників дитини) з метою організації навчання учнів з особливими освітніми потребами;

— координує дистанційне навчання з батьками (іншими законними представниками) дитини, у тому числі завчасно попереджає про зміни розкладу, необхідні навчально-дидактичні матеріали тощо;

— здійснює підготовку матеріалів для дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми потребами, у тому числі консультує батьків щодо їх використання;

— забезпечує підготовку індивідуальних завдань та адаптацію їх до використання в умовах дистанційного навчання;

— забезпечує індивідуалізацію технологій дистанційного навчання з урахуванням особливих освітніх потреб, у тому числі обирає відповідні інструменти, консультує батьків щодо технічних особливостей їх використання з учнями з особливими освітніми потребами;

— асистує вчителю під час проведення дистанційних занять ( допомагає вчителю під час поділу учнів на пари і групи в ZOOM-конференціях, може приєднуватись до будь-якої пари/групи в будь-який момент, допомагати та виправляти помилки, слідкувати за підняттям рук учнями тощо);

— надає учню та його батькам (іншим законним представникам) рекомендації щодо дотримання норм при користуванні комп’ютерною технікою.

На жаль, на сьогодні немає чітко затвердженого МОН переліку обов’язкових документів асистента вчителя. Користуватися можна Інструкцією з діловодства в закладах загальної середньої освіти, але вона теж не містить переліку обов’язкової документації асистента вчителя.

Асистент учителя залучається до роботи над індивідуальною програмою розвитку, графіком роботи, розкладом уроків, щоденником спостережень і журналом щоденного обліку роботи.

Що потрібно асистенту вчителя для роботи?

1. ІПР. Основний документ (річний план роботи асистента вчителя) – індивідуальна програма розвитку, яка складається на кожну дитину з ООП впродовж 2-х тижнів від початку навчання («Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу»).  Асистент вчителя разом з вчителем класу оцінює рівень досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ПІР.

2.  Зведена таблиця (розклад уроків/вид діяльності). Оскільки допомога асистента вчителя може бути необхідна не на всіх уроках, у зведеній таблиці (розкладу та видів діяльності) можна відзначити, на яких саме уроках асистент вчителя має активно працювати в класі, а на яких може займатись адаптацією матеріалів та заповненням необхідних документів.

Приклад таблиці

 

Дни тижня

Навчальні заняття

    Вид діяльності

Понеділок 1.Навчання грамоти (літературне читання)

2.Фізкультура

3.Математика

4.Навчання грамоти (українська мова)

5.Я досліджую світ

1.Робота в класі

2.Робота над матеріалами

3.Робота в класі

4.Робота в класі

5.Робота  з документацією

3. Графік роботи асистента вчителя  (залежно від робочого навантаження).

  1. Журнал (щоденник) спостереження. Одними з основних функцій асистента учителя є:

-спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

-оцінка (спільно з вчителем) рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ПІР;

Для збору цієї інформації доречно вести журнал (щоденник) спостереження. Стандартизованої форми такого журналу (щоденника) немає. Можна вести журнал (щоденник) за такою формою.

Приклад журналу (щоденника)

Семестр_________

Клас____________

Прізвище та ім’я учня_______________

Дата Тема навчального заняття Академічні навички Поведінка К-ть

відповідей за урок

Зміст журналу (щоденника) може змінюватись залежно від цілей спостереження. Для кожної дитини рекомендовано вести індивідуальний журнал (щоденник) спостереження.

5. Портфоліо дитини – папка з роботами дитини (малюнки, аплікації, робочі зошити, роботи на роздруківках). Усі матеріали, які допоможуть визначити прогрес дитини в освоєнні навичок наприкінці певного періоду (семестру або навчального року).

Перелік усіх необхідних документів для ведення асистентом вчителя, може бути вказаний в його посадових обов’язках.